لیست مطالب
personal unconcious

مفاهیم پایه یونگ که برای درک رویاها نیاز داریم -بخش دوم

ناخوداگاه شخصی این قسمت از ناخودآگاه برای هر فرد منحصر به خودش و یکتاست. ناخودآگاه شخصی شامل آرزوها و خواسته های سرکوب شده،ادراکات نیمه خودآگاه وتجربه های فراموش شده است. محتویاتی از سایکی که منحصر به خود شخص است و ...
error: Content is protected !!