ّحرف ب

بابا

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی پدر نگاه کنید

باتلاق

دیدنش در خوابتان نمادی از جنبه های منفی و سرکوب شده ی خود شماست. شما ممکن است احساس ناامنی کنید. خواب ممکن است اشاره به احساس غرق شدن در کار، رابطه یا بار عاطفی دیگری باشد خواب دیدن اینکه شما در یک منطقه ی باتلاقی راه می روید، هشداری به شماست که.....

error: Content is protected !!