۰
شماره خفن
۰
شماره خفن
۰
نماد الفبایی
K ۰
همراه در اینستاگرام
فرهنگ موضوعی

فرهنگ موضوعی

در این صفحه درباره نمادهای زیر بخوانید: اعضای بدن، حیوانات، مدرسه، لباس، خوردنی ها، خانه ، رنگ ها، اعداد، و شخصیت ها

رویاهای رایج

در این بخش درباره نه رویای رایج بیشتر بخوانید: سقوط، دندان، برهنگی، پرواز، امتحان، مار، تعقیب، خیانت و مرگ

error: Content is protected !!