رابطه 
رابین هود
رادار
رادیاتور
رادیو
رادیو اکتیو
راز
راز: معما
راست
راسخ
راسو
راکت تنیس
راکن
رام
ران پا
رانندگی کردن
راننده اتوبوس
راه
راه آهن
راه پله
راه راه
راه رفتن
راهب بزرگ
راهبه: زن تارک دنیا
راهرو
راهرو  سری
راهروی ورودی
راهنما
رای دادن
رایحه
رباتی به شکل انسان
رپ
رحم
رد پا
رد شدن: طرد شدن
رد کردن
رز
رز ماری
رزومه
رژ گونه
رژه
رژیم
رستوران
رسوایی: آبرو ریزی
رسید خرید
رسیدن
رشته: نخ
رشد کردن
رشوه 
رطیل
رعد و برق
رقابت ملکه زیبایی
رقص
رقص تانگو
رقیب
رقیب: حریف
رگ
رمان
رمز عبور
رنج 
رنده
رنسانس
رنگ
رنگ آمیزی
رنگ پریدگی
 رنگ چشم
 رنگ نقاشی
رنگ ها
رنگین کمان
روانشناس
روبات
روبان
روباه
روباه سفید
روپوش آزمایشگاه
روح
رود
رود: نهر
رودخانه
روده
روز
روزنامه
روزه داری
روستا
روسیه
روغن
روغن غذایی
روماتیسم
رومیزی
رومئو و ژولیت
رویا: خواب
رهبر
رهبر ارکستر
ریاضیات
ریتم
ریحان
ریختن مایع
ریسک
ریش
ریش بزی
ریشه
ریکاوری: بهبود
ریمل مژه
ریواس
رئیس
رئیس جمهور
رئیس سیرک