تعبیر خواب حیوانات

حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه بدانید ضمیر ناخودآگاه شما تلاش می کند چه چیز را به شما نشان دهد.

حیوانات

دیدن حیوانات در خواب بیانگر ویژگی فیزیکی شما، تمایلات بدوی و ماهیت جنسی شماست، بسته به ویژگی های آن حیوان خاص. حیوانات سمبلی از خوی وحشی و غیر متمدن شما هستند. خواب دیدن در مورد اینکه با حیوانی می جنگید بیانگر قسمت نهان خودتان است که تلاش می کنید رد کنید و به ضمیر ناخودآگاهتان انتقالش دهید.

خواب دیدن اینکه از حیوانات سو استفاده می شود بیانگر این است که تمایلات بدوی شما در حال سرکوب شدن است. شما قادر به بیان کامل قسمت مهمی از کسی که هستید نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب، بی پناه بودن شما را در یک موقعیت نشان می دهد.

خواب دیدن اینکه حیوانات می توانند صحبت کنند بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی شکلی از خرد است. تعبیر دیگر این است که حیوان سخنگو بیانگر پتانسیل شما برای نهایت شخصی است که می توانید باشید.

خواب دیدن اینکه شما زندگی حیوانی را نجات می دهید بیانگر این است که شما، برخی از ویژگی ها و احساسات خود را (که آن حیوان نمادشان است) می پذیرید. خواب ممکن است ناشی از احساس ناکافی بودن یا گیچ بودن باشد. اگر شما یک حیوان را آزاد می کنید، بیانگر این است که تمایلات بدوی خود را بیان کرده ابراز می کنید.

مطالب مشابه  تعبیر خواب گودزیلا

دیدن حیوانات آزمایشگاهی در خواب بیانگر جنبه ای از خودتان است که در حال سرکوب شدن است. شما حس می کنید که قادر به بیان کامل تمایلات و احساساتتان نیستید. به تعبیر دیگر، این خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، ترس ها،  انتخاب ها و باور هاتان را تجربه کنید. تلاش کنید خودتان را محدود نکنید.


آهو


آهوی کوهی


اژدها


اژدهای دریا


اسب


اسب آبی


اسب تک شاخ


افعی: مار افعی


ببر


بز


بزکوهی


بوزینه


بوفالو


تمساح


خر


خرچنگ


خرس


خرس قطبی


خرگوش


خفاش


دایناسور


دایناسور پرنده


دلفین


روباه


روباه سفید


زرافه


سگ


سگ آبی


شتر


عنتر(یک نوع میمون)


عنکبوت


غزال


فیل


قورباغه


کانگورو


کرگدن


کروکودیل


کوسه


گاو


گاو نر


گربه


گربه: بچه گربه


گربه سیاه


گربه ماهی


گرگ


گورکن


گوزن


گوزن شمالی


گوساله


ماهی


ماهی قرمز عید


ماهیخوار


مورچه خوار


موش خرما


نهنگ: وال


وال: نهنگ

تعبیر خواب آهوتعبیر خواب آهوی کوهیتعبیر خواب اژدهاتعبیر خواب اژدهای دریاتعبیر خواب اسبتعبیر خواب اسب آبیتعبیر خواب اسب تگ شاختعبیر خواب ببرتعبیر خواب بچه گربهتعبیر خواب بزتعبیر خواب بزکوهیتعبیر خواب بوزینهتعبیر خواب بوفالوتعبیر خواب تمساحتعبیر خواب حیواناتتعبیر خواب خرتعبیر خواب خرچنگتعبیر خواب خرستعبیر خواب خرس قطبیتعبیر خواب خرگوشتعبیر خواب خفاشتعبیر خواب دایناسورتعبیر خواب دایناسور پرندهتعبیر خواب دلفینتعبیر خواب روباهتعبیر خواب روباه سفیدتعبیر خواب زرافهتعبیر خواب سگتعبیر خواب سگ آبیتعبیر خواب شترتعبیر خواب عنترتعبیر خواب عنکبوتتعبیر خواب غزالتعبیر خواب فیلتعبیر خواب قوباغهتعبیر خواب کانگروتعبیر خواب کرگدنتعبیر خواب کروکودیلتعبیر خواب کوسهتعبیر خواب گاوتعبیر خواب گاو نرتعبیر خواب گربهتعبیر خواب گربه سیاهتعبیر خواب گورکنتعبیر خواب گوزنتعبیر خواب گوزن شمالیتعبیر خواب گوسالهتعبیر خواب مار افعیتعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی قرمز عیدتعبیر خواب ماهیخوارتعبیر خواب مورچه خوارتعبیر خواب موش خرماتعبیر خواب نهنگتعبیر خواب وال
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!