مقعد

دیدن مقعد در خواب بیانگر احساسات منفی است که شما ممکن است توی خودتان بریزید و سرکوبش کنید. بیانگر احساس گناه، شرم و احترام به خود است. تعبیر دیگر این است که مقعد در رابطه با سخاوت و بخل شماست.


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید