بازو

دیدن بازو هاتان به عنوان تاکیدی در خواب بیانگر جنبه ی بالغ و پرورش یافته ی شما و توانایی شما رسیدگی و مراقبت از دیگران است. تعبیر دیگر این است که این ممکن است بیانگر کشمکش و چالش در زندگی تان باش که شما نیاز دارید از خودتان حمایت کنید، تهاجمی تر باشید و روی چیزها پافشاری کنید.

خواب دیدن اینکه بازو تان صدمه دیده بیانگر این است که شما در مراقبت از خود ناتوان هستید. شما ممکن است حس کنید که آزادی تان یا فعالیت هاتان محدود می شود. بازوی راست بیانگر ماهیت دوستانه تان است(مدام دوست دارید در ارتباط باشید) و اینکه انرژی مردانه دارید در حالی که بازوی چپ بیانگر این است که شما ماهیت بالغ و حمایتی ای دارید و ویژگی های زنانه دارید. از دست دادن هر کدام از بازوها ممکن است بیانگر این باشد که از شناسایی ویژگی های مربوطه ناتوانید

خواب دیدن اینکه بازوی کس دیگری را می کنید بیانگر این است که شما از کاری که این فرد انجام داده است بی نهایت ناراحت هستید، اما قادر نبوده اید خشم خود را کامل بیان کنید. چون تمایل دارید احساسات خودتان را درونتان نگه دارید(احساسات خود را بیان نکنید)، ابراز کردن، در خواب شما، به شیوه ای تند صورت میگیرد(چون عادت به بیان احساسات ندارید در خواب فکر می کنید که دارید پرخاشگری می کنید)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید