پرستار بچه

دیدن خواب اینکه شما پرستار بچه دارید بیانگر این است که حس سردرگمی می کنید. شما حس می کنید که جنبه های خاصی از شما نادیده گرفته شده است. خواب دیدن اینکه شما از بچه ای پرستاری می کنید بیانگر این است که باید مراقب کودک درونتان باشید. دیدن یا خواستن یک پرستار بچه در خواب، بیانگر این است که شما نیاز دارید که کودک درونتان را تایید کنید یا روی کودک درونتان کار کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید