کتان: پارچه کتان

دیدن یا استفاده از پارچه کتان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آرام تر کنید و قدر چیزهای عالی در زندگی را بدانید. نمادی از تجمل، ظرافت و پیچیدگی است تا کردن یا دسته بندی پارچه ها(کتان ها) در خوابتان بیانگر سعادت درون خانه است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید