رنگ ها

تعبیر خواب رنگ ها خیلی شخصی و وابسته به طرز تفکر شخص هستند. ازین رو، اول نظر شخصی خود را در مورد آن رنگ در خوابتان در نظر بگیرید. آیا این رنگ، یک شخص خاص، عضو بدن خاص، یک اسباب بازی کودکی خاص، یک شی خاص و غیره را به خاطرتان می آورد؟ برای مثال رنگ زرد ممکن است اتوبوس مدرسه ی دوران کودکی تان را که سوار می شدید به خاطرتان بیاورد، اما برای کس دیگری ممکن است یادآور خانه ی زردی باشد که در آن بزرگ شده است. هم چنین رنگ ها در خواب می تواند احساسات را منتقل کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید