دوقلو

دیدن دو قلو در خوابتان بیانگر دمدمی مزاجی، دوگانگی یا تضاد است. شما هم با ایده ها و تصمیم هاتان سازگارید، هم در تضادید. تعبیر دیگر این است که دو قلو بیانگر امنیت در کار، سرسپردگی و شادی در زندگی است دیدن دو قلو که در خوابتان می جنگند بیانگر کشمکش است، بیانگر تضاد درونی(تضاد روحی) شماست. یکی از دو قلو ها بیانگر پدید آمدن ضمیر ناخودآگاه و احساسات سرکوب شده است، در حالی که قل دیگر بیانگر ذهن آگاه است. یک موقعیت است که شما با آن روبرو نمی شوید. خواب دیدن اینکه شما دو قلو به دنیا میاورید بیانگر ذهن خلاق شماست که با باور های شخصی تان برخورد دارد. چیزی یا کسی، شما را به جهات مخالف می کشد(از دو طرف دارید کشیده می شوید). خواب دیدن اینکه دو قلوی همسان به دنیا میاورید به این معنی است که شما، موجی از خلاقیت را تجربه می کنید. شما احساس الهام گرفتن می کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید