گاو

تعبیر خواب گاو

دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی های معنوی باروری، تغذیه و مادری است

دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان(مثل دایه) در زندگی بیداری تان، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز های شما نیست

دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید

خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی تان، نفع خواهید برد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید