پرچین: حصار

دیدن پرچین در خوابتان بیانگر مانع یا حائلی است که ممکن است در مسیر شما قرار داشته باشد. شما ممکن است در ابراز خودتان احساس محدود بودن یا خفگی کنید. آیا شما در یک موقعیت یا یک رابطه احساس محصور شدن یا خفگی می کنید؟ تعبیر دیگر این است که پرچین نمادی از این است که نیاز به حریم خصوصی دارید. شما تلاش می کنید که باقی جهان را خفه کنید. اگر سوراخی در پرچین وجود دارد، سوراخ، به عنوان تشویقی برای این است که می توانید بر هر مانعی که در مسیرتان قرار دارد غلبه کنید و آن را فتح کنید(تسخیر کنید). ممکن است به این معنی باشد که حریم شخصی تان را در معرض خطر قرار می دهید خواب دیدن اینکه شما از بالای یک پرچین بالا می روید بیانگر موفقیت است. اگر شما از پرچین بالا روید، پس بیانگر این است که به تمایلات خود، از راهی که خیلی قانونی نیست، می رسید. اگر شما خواب ببینید که شما روی پرچین هستید، خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که بیانگر این است که شما در مورد چیزی تصمیم نگرفته اید خواب دیدن اینکه شما یک پرچین می سازید بیانگر این است که شما یک فونداسیون سفت و سخت برای موفقیت می سازید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما چیزی را بلاک می کنید یا خودتان را ساکت می کنید خواب دیدن اینکه شما از پرچین می افتید بیانگر این است که شما در مسیر پروژه ای هستید که درگیرش هستید و در ذهن دارید دیدن پرچین در آب نمادی از مانع احساسی است که اطراف شما ساخته می شود. شما می ترسید که احساس واقعی تان را نشان دهید و نمیخواهید به مردم اجازه دهید که وارد شوند(از ارتباط خوشتان نمیاید). شرایط پرچین، مشابه حالت احساسی شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید