خدا

دیدن خدا در خوابتان بیانگر معنویت و ابراز احساساتتان در مورد الهیات است. خدا نمادی از یک نکته ی کمال است که قابل دست زدن، قابل دست یابی و قابل بدست آوردن نیست. چنین خوابی ممکن است روی کشمکش های شما و تلاش شما برای رسیدن به کمال تاکید کند(به این مساله اشاره داشته باشد). خواب دیدن اینکه شما خدا را می پرستید بیانگر توبه و پشیمانی از کارها و خطاهاتان است. خواب دیدن اینکه خدا با شما صحبت می کند بیانگر احساس گناه، مجازات ابدی(جهنم قیامت)، و لعنت شدگی است. خواب دیدن اینکه شما خدا هستید بیانگر استعداد های خاص شماست که هنوز شناسایی نشده است یا به طور کامل توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که به احساسات شما در این مورد اشاره دارد که بر دیگران ارجح هستید. شما فکر می کنید که بالادست دیگرانید و تمایل دارید که از بالا به مردم نگاه کنید. خواب دیدن اینکه خدا چشمان آبی دارد، به ارتباط عمیق و صمیمی شما با خدا اشاره دارد. از طریق چشم های او، شما خرد و سرسپردگی ش را می بینید. او راهنمای معنوی شماست(راهنمای روحانی).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید