ماهیخوار

دیدنش در خوابتان بیانگر اعتماد به نفس، ثبات، موقع شناسی و دور اندیشی دقیق است. شما موفقیت بیشتری از طریق تلاش هاتان دریافت خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن ماهیخوار بیانگر توانایی شما برای کشف و کاوش در ضمیر ناخودآگاهتان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید