پنجره سقفی

دیدن یا نصب پنجره سقفی در خوابتان بیانگر روشنگری است. شما از منبعی بالاتر، راهنمایی دریافت می کنید. خواب روی ارتباط و اتصال شما با معنویت تاکید دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید