اتاق

خواب دیدن اینکه شما در اتاق هستید بیانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. خواب ها در مورد اتاق های مرتبط، معمولا مربوط به نواحی نهفته ی ذهن خودآگاه شما و جنبه های مختلف شخصیت شماست. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر شما اتاق تاریک یا محصوری را میبینید، بیانگر این است که حس می کنید در یک موقعیت گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید.

خواب دیدن اینکه شما یک اتاق جدید را پیدا می کنید یا کشف می کنید بیانگر این است که نقاط قوت جدیدی را توسعه می دهید و نقش های جدیدی را به خود میگیرید. شما ممکن است از نظر احساسی رشد کنید. چیزی که در اتاق کشف شده پیدا می کنید را در نظر گیرید، ممکن است بیانگر خاطرات، ترس های سرکوب شده یا احساسات رد شده باشد. تعبیر دیگر این است که این اتاق ها نمادی از مهارت های فراموش شده یا پتانسیل رد شده است.

خواب دیدن اینکه شما در یک اتاق سفید خالی هستید بیانگر شروع تازه است. مثل یک بوم نقاشی سفید است که می خواهید یک زندگی تازه را رویش شروع کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی باشد که تلاش می کنید خود را ایزوله کنید. شما هیچ اثر خارجی ای را نمی خواهید.

خواب دیدن  یک اتاق کثیف یا شلوغ پلوغ به جنبه ای از خودتان اشاره دارد که از آن شرمنده اید و از تاییدش طفره می روید.

خواب دیدن اتاق زرد بیانگر این است که نیاز دارید از ذهنتان استفاده کنید. از نظر ذهنی احساس برانگیختگی می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید