شال

دیدن شال در خوابتان نمادی از محدود کردن خود است. شما ممکن است خیلی احساساتتان را کنترل می کنید به جای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید که صدایتان خفه می شود خواب دیدن اینکه شال می پوشید بیانگر این است که ذهنتان را از بدنتان جدا می کنید. شما ممکن است خیلی به اینکه چگونه فکر می کنید تکیه کنید، به جای اینکه به این فکر کنید که چگونه حس می کنید، یا برعکس(خیلی به حستان توجه می کنید تا فکرتان).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید