دمپایی

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تنبل بودن و یا نا امنی  می کنید. شما حس می کنید که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارید. این نماد خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز به آرامش دارید یا اینکه زیادی آرام و تنبل هستید دیدن یا پوشیدن دمپایی لا انگشتی در خوابتان بیانگر این است که شما حس آرامش و راحتی می کنید. یا شاید نیاز دارید که زمانی پیدا کنید که آرامش یابید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید