محتوای تعبیر خواب آبی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آبی

آبی آبی بیانگر حقیقت، خرد، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید شما تمایل خود را برای فرار کردن ابراز می کنید. وجود این رنگ در خوابتان ممکن است نمادی از راهنمای ...
error: Content is protected !!