محتوای تعبیر خواب انار
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب انار

انار دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی ج- نسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر خون است
error: Content is protected !!