محتوای تعبیر خواب اینکه شما همچنان در رحم هستید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رحم

رحم خواب دیدن اینکه شما هنوز در رحم هستید بیانگر این است که به دوره ی زمانی برمیگردید که ایمن و کاملا وابسته بودید. شما ممکن است تلاش کنید که از تقاضاهای زندگی روزمره تان فرار کنید. دیدن رحم در ...
error: Content is protected !!