محتوای تعبیر خواب بدن از هم پاچیده
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بدن

بدن خواب دیدن در مورد بدنتان بیانگر سطح ارزشمندی خود و عزت نفس و اعتماد به نفس است. برخی اوقات، این ویژگی ها بسته به ظاهر فیزیکی شما دارد یا اینکه چگونه خودتان را میبینید. خواب دیدن در مورد بدن، ...
error: Content is protected !!