محتوای تعبیر خواب جهیدن قورباغه
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قورباغه

قورباغه دیدن قورباغه در خوابتان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده هاست. قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است. تعبیر دیگر این است که قورباغه نمادی از تمیز ...
error: Content is protected !!