محتوای تعبیر خواب جوراب شلواری
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب جوراب شلواری

جوراب شلواری خواب دیدن اینکه شما جوراب شلواری می پوشید بیانگر این است که در ارائه جنبه ای از خودتان راحتید. اگر جوراب، پاره است یا سوراخ دارد، پس بیانگر نبود عزت نفس و اعتماد به نفس کم شده است.
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!