محتوای تعبیر خواب جوراب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب جوراب

جوراب خواب دیدن اینکه جوراب می پوشید بیانگر گرمی و راحتی است.
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!