محتوای تعبیر خواب خرس قطبی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خرس قطبی

خرس قطبی دیدنش در خوابتان بیانگر رستاخیز است. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساسات سرد و سفت و سخت شماست
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خرس

خرس دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا(رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در ...
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!