محتوای تعبیر خواب خفاش
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خفاش

خفاش دیدن خفاش در خواب، سمبلی از نجاست، شیاطین و نارضایتی است. تعبیر دیگر این است که خفاش ها بیانگر تولد مجدد و پتانسیل درک نشده (کشف نشده) هستند. شما نیاز دارید عادات قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی شما ...
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!