محتوای تعبیر خواب خوردن ماهی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ماهی

ماهی دیدن ماهی ای که در خوابتان شنا می کند بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده است. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به ...
error: Content is protected !!