لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دانشمند

دانشمند خواب دیدن اینکه شما دانشمند هستید بیانگر آزمایش، اختراع یا فوق العاده بودن است. شما نیاز دارید که متفاوت فکر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به مساله ای، منطقی تر و ...
error: Content is protected !!