محتوای تعبیر خواب در
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب در

در خواب دیدن در این مورد که از یک در وارد می شوید بیانگر فرصت های جدیدی است که در مقابل شما است. شما وارد یک مرحله ی جدید از زندگی تان می شوید و از یک سطح خودآگاه به ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!