محتوای تعبیر خواب دستور زبان
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دستور زبان

دستور زبان خواب دیدن اینکه دستور زبان می خوانید بیانگر این است که در فهماندن منظورتان و انتقال ایده هاتان مشکل دارید
madrese

تعبیر خواب مدرسه

مدرسه خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن ...
error: Content is protected !!