محتوای تعبیر خواب دو قلو
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دو قلو

دوقلو دیدن دو قلو در خوابتان بیانگر دمدمی مزاجی، دوگانگی یا تضاد است. شما هم با ایده ها و تصمیم هاتان سازگارید، هم در تضادید. تعبیر دیگر این است که دو قلو بیانگر امنیت در کار، سرسپردگی و شادی در ...
error: Content is protected !!