لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ذرت

ذرت دیدن ذرت در خوابتان بیانگر فراوانی، رفاه، رشد و باروری است. دیدن مزرعه ذرت در خوابتان بیانگر سعادت خانواده و هماهنگی است. خواب دیدن اینکه شما در مزرعه ذرت هستید، به این اشاره دارد که تمایل دارید از وظایف ...
error: Content is protected !!