محتوای تعبیر خواب رشد مو در بینی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بینی

بینی: دماغ دیدن بینی تان در خواب بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. بینی بیانگر انرژی، بینش و خرد است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز ...
error: Content is protected !!