محتوای تعبیر خواب رقیب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رقیب

رقیب خواب دیدن اینکه شما رقیب دارید بیانگر این است که در مورد مدعی شدن(دفاع) از حق و حقوقتان و ایستادن پای حرفتان، میلی ندارید. در نتیجه، شما اعتبار خود را جلوی دیگران از دست می دهید. تعبیر دیگر این ...
error: Content is protected !!