محتوای تعبیر خواب رگ ها
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رگ ها

رگ ها (عروق خونی) دیدن رگ در خواب سمبلی ازین است که چقدر خوب از پس خودتان بر میایید و بیانگر توانایی شما برای مدیریت کردن(رسیدن به) دیگران است. اگر شما خواب ببینید که رگ هایتان بسته شده است، بیانگر ...
error: Content is protected !!