محتوای تعبیر خواب زیتون
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زیتون

زیتون دیدن یا خوردن زیتون در خوابتان نمادی از شفا و ابدیت است دیدن درخت زیتون یا شاخه زیتون بیانگر مصالحه، صلح و امید است دیدن یا بر سر گذاشتن تاج برگ زیتون بیانگر این است که شما بر موانع ...
error: Content is protected !!