محتوای تعبیر خواب شلوار جین
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب شلوار جین

شلوار جین دیدن یا پوشیدن جین در خوابتان بیانگر استحکام و دوام است. خواب ممکن است مشابه این وضعیت باشید که توانایی این را دارید که یک دوره ی سخت در زندگی تان را تاب آورده یا تحمل کنید. تعبیر ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب شلوار جین

جین: شلوار جین دیدن یا پوشیدن جین در خوابتان بیانگر استحکام و دوام است. خواب ممکن است مشابه این وضعیت باشید که توانایی این را دارید که یک دوره ی سخت در زندگی تان را تاب آورده یا تحمل کنید. ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!