محتوای تعبیر خواب پارچه کنفی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پارچه کنفی

پارچه کنفی: پارچه گونی دیدن یا پوشیدنش در خوابتان به شخصیت سرسخت شما اشاره دارد. شما نمی ترسید که نظر و احساساتتان شناخته شود. به تعبیر دیگر پوشیدنش در خوابتان بیانگر فروتنی و تواضع است. بیانگر این ست که نیاز ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!