محتوای تعبیر خواب چرم
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب چرم

چرم دیدن یا پوشیدن چرم در خوابتان بیانگر سختی و استحکام است. ممکن است بیانگر ماهیت پوست کلفت شما باشد. یا شاید شما به دنبال حمایت از فاکتورها هستید. تعبیر دیگر این است کهخواب به ماهیت حیوانی و غریزی شما ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!