محتوای تعبیر خواب کفش چوبی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کفش چوبی

کفش چوبی دیدن کفش چوبی در خوابتان بیانگر تنهایی و خیانت است
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!