حوله لباسی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر مسائل شخصی است که نیاز است با آن روبرو شوید. خواب ممکن است به تمایل نهانی شما برای رها کردن و آسان گرفتن اشاره داشته باشد. خز (لباس یا پالتو خز دار) دیدن یا پوشیدن خز در خوابتان بیانگر رفاه، جایگاه و لوکس بودن است. شما از سرما یا از فقر، حفظ شده اید. برای دیگران، خز می تواند بیانگر ظلم و ستم و شکنجه باشد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نمادی از ماهیت حیوانی و تمایلات غریزی و شهوانی باشد اگر شما در زندگی واقعی مخالف پوشیدن خز هستید اما خواب میبینید که خز می پوشید بیانگر این است که کسی، آن کسی که شما فکر می کردید باشید، نیستید. یا شما زیاد بابت چیزی که انجام دادید احساس غرور نمی کنید(افتخار نمی کنید)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید