معلم سرخانه: معلم خصوصی

خواب دیدن اینکه شما معلم سرخانه هستید بیانگر این است که نیاز دارید دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارید و بهره برسانید. دیدن یا داشتن یک معلم سرخانه در خوابتان بیانگر این است که به دنبال توصیه یا راهنمایی شخصی هستید. چیزی هست که شما هنوز نیاز دارید یاد بگیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید