دیوار

دیدن دیوار در خوابتان بیانگر محدودیت، موانع و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفتتان را می گیرد. تعبیر دیگر این است که دیوار بیانگر این است که شما خیلی به عادات و شیوه ی فکری قدیمی تان خو گرفته اید. حس می کنید گیر کرده اید. اگر خواب خون روی دیوار ببینید، یک نوع هشدار است. موقعیتی است که نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی توانید دیگر از آن دوری کنید خواب دیدن اینکه از روی یک دیوار می پرید بیانگر این است که قادرید با موانع سخت روبرو شوید و موانع را با موفقیت و به راحتی دور بزنید خواب دیدن اینکه یک دیوار را خراب می کنید یا می شکنید بیانگر این است که موانع را می شکنید و بر محدودیت هاتان غلبه می کنید. به این معنی است که شما تمایل به ازادی و استقلال دارید. اگر یک دیوار فرو ریخته را ببینید، بیانگر این است که شما بر مسائلتان غلبه می کنید و بر موانع فائق میایید خواب دیدن اینکه دیوار می سازید، به یک رابطه بد یا زخمی از کودکی اشاره دارد. شما تلاش می کنید که دیگران را دور نگه دارید، از ترس اینکه دوباره آسیب ببینند. تعبیر دیگر این است که محدودیت هاتان را قبول کرده اید خواب دیدن اینکه پشت یک دیوار قائم می شوید بیانگر این است که شما از پذیرفتن ارتباطاتتان شرم دارید. خواب دیدن اینکه شما به دیوار ضربه می زنید یا شلیک می کنید به این معنی است که نیاز دارید به معنای واقعی کلمه، این دیوار هایی که اطرافتان ساخته اید را در هم ریزید. شما نیاز دارید که ماجراجویی کنید و کشف کنید خواب دیدن اینکه یک خانه دیواری ندارد بیانگر نبود حریم شخصی(حریم خصوصی) است. شما حس می کنید که هر کسی در کار شما فضولی می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید