دنیای خواب و رویا بسیار جذاب است! اینکه دونفر در دونقطه مختلف دنیا، از دو فرهنگ کاملا مختلف و با تجربه های متفاوت رویایی مشابه ببینند عجیب نیست؟ با تمام تصویری که ذهن انسان قادر به تولید است، رویاهای مشابهمان به یادمان می آورند که ما خیلی متفاوت نیستیم. در واقع، برخی روانشناسان باور دارند که تجربه رویاهای مشترکمان ما را به عنوان نژاد انسانی به هم متصل می کند. به عنوان انسان، ما نگرانی ها، امیدها، اضطراب ها، ترس ها، و تضادهای مشترک را تجربه می کنیم. رویاهایمان معمولا این اندیشه ها را منعکس می کنند.
برخی درون مایه های رویا به قدری رایج هستند که ما احساس کردیم نیاز است آنها را مشخص کنیم و تحلیل عمیق تری از آنها ارائه دهیم. خواب اینکه در حال افتادن هستیم، در محل عمومی پوششی نداریم، یا دندان هایمان در حال افتادن هستند، رویاهایی هستند که خیلی از ما در برهه ای از زندگی مان دیده ایم.

سقوط
دندان
برهنگی
پرواز
امتحان
مار
تعقیب
خیانت
مرگ