محتوای تعبیر خواب بارانی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بارانی

بارانی: کت بارانی خواب دیدن اینکه شما بارانی می پوشید بیانگر این است که خودتان را از دست احساساتتان پناه می دهید. شما قادر به مواجهه با تند و زنندگی نیستید. تعبیر دیگر این است که پوشیدن بارانی در خوابتان ...
error: Content is protected !!