محتوای تعبیر خواب بنفش کمرنگ-یاسی سیر
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بنفش کمرنگ-یاسی سیر

بنفش کمرنگ-یاسی سیر بیانگر معنویت بالا، آرزو آرمان مذهبی، تزکیه، عطوفت، ملایمت، دلربایی و آرامش است. شما یک حس درک شهودی و صمیمیت و خودمانی بودن خاصی دارید
error: Content is protected !!