محتوای تعبیر خواب بنفش
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بنفش

بنفش بیانگر از خود گذشتگی، توانایی شفا، عشق، مهربانی و دلسوزی است. همچنین، رنگ وفاداری، رتبه ی بالا، عدالت، ثروت و مقام است
error: Content is protected !!