محتوای تعبیر خواب خرگوش سفید
rabbit

تعبیر خواب خرگوش

خرگوش دیدن خرگوش در خوابتان بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. شما به دیدگاهی مثبت در زندگی نیاز دارید. تعبیر دیگر این است که خرگوش نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. بویژه دیدن خرگوش سفید در خوابتان ...
error: Content is protected !!